Yahoo!ニュース

黒部の「キャニオンルート」年内開放を断念 黒部峡谷鉄道の鉄橋損傷で

配信

鉄道コム

【関連記事】