Yahoo!ニュース

自社ECの課題は「新規顧客獲得」「リピート強化」。効果が高いと感じたSNSは「Instagram」「YouTube」「X」

配信

ネットショップ担当者フォーラム